Ikuti Kami

New user coupon code: TUUDIBUDDY

Terma Rujukan

 1. Terms Of Reference:
  1. 'Syarikat' - merujuk kepada TUUDI 3PL SDN. BHD & TUUDI PARCEL SDN BHD
  2. Konsainan - merujuk kepada dokumen atau/dan bungkusan (atau barang) yang akan dibawa oleh Syarikat dengan pelbagai cara. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan melaksanakan tanggungjawabnya secara langsung atau tidak langsung yang berlaku atau akibat daripada perang, mogok, rusuhan dan bencana alam dan/atau keadaan di luar kawalan Syarikat. Kecuali untuk pengecualian yang diperuntukkan dalam klausa (D 4-6), Syarikat TIDAK akan bertanggungjawab atas kerugian dan kerosakan setiap konsainan yang dikendalikan oleh mereka. Oleh itu, para pelanggan sangat dinasihatkan untuk mendapatkan perlindungan insurans untuk penghantaran mereka.
 2. Pengesahan:
  1. Segala urusan yang dilakukan oleh Syarikat tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini kecuali diubah secara bertulis dan ditandatangani oleh kakitangan Syarikat yang diberi kuasa.
  2. Syarikat BUKAN syarikat kurier biasa dan hanya akan membawa barang mengikut terma dan syarat yang dinyatakan di sini sahaja.
 3. Sekatan Barangan Terlarang:
  1. Barangan Terlarang: Syarikat tidak akan membawa barangan haram, berbahaya, mudah terbakar atau meletup, mudah rosak, barang sensitif panas, ternakan atau tumbuh-tumbuhan, racun dan dadah, logam, batu berharga atau separa berharga, wang tunai dan setara tunai, mata wang (kertas atau duit syiling), sijil kewangan, barang antik, karya seni yang tidak ternilai dan mayat. Sekiranya terdapat pelanggan yang menyerahkan barang-barang tersebut kepada Syarikat, pelanggan perlu memberi ganti rugi kepada Syarikat untuk semua tuntutan, ganti rugi dan perbelanjaan yang timbul berkaitan dengannya dan Syarikat berhak untuk menangani masalah konsainan tersebut yang difikirkan sesuai termasuk hak untuk meninggalkan barang yang dibawa sebaik sahaja mengetahui mengenai konsainan yang melanggar syarat ini. Hak pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam klausa (D 2) juga terpakai untuk tujuan klausa ini.
  2. Pemilikan dan Hak untuk Menghantar : Pelanggan menjamin bahawa dia diberi kuasa untuk menerima syarat-syarat ini bagi pihak orang lain yang atau/mungkin mempunyai kepentingan dalam pengiriman dan dengan ini berjanji untuk memberi ganti rugi kepada Syarikat terhadap sebarang kerosakan, kos dan perbelanjaan yang timbul dari sebarang pelanggaran jaminan ini.
 4. Hak, Tanggungjawab dan Liabiliti Syarikat
  1. Prosedur Hak Pengendalian: Syarikat berjanji (tertakluk kepada syarat pembayaran dan tarif yang diberitahu kepada pelanggan dari semasa ke semasa), untuk mengurus dan membawa pengiriman dari pelanggan sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian, penyimpanan dan mod pengangkutannya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan maklumat mengenai prosedur pengendaliannya kepada pelanggannya.
  2. Hak Pemeriksaan: Syarikat berhak untuk memeriksa semua kiriman untuk mengetahui atau menilai barangan yang akan dibawa ke tempat yang dituju. Walaupun begitu, Syarikat TIDAK menjamin bahawa setiap barangan yang dibawa mampu dibawa tanpa melanggar undang-undang mana-mana negara di mana barangan tersebut dibawa.
  3. Hak Menolak Kiriman Barang: Syarikat berhak untuk menolak kiriman barang setiap pengirim mengikut budi bicara mutlaknya tanpa kewajiban untuk memberikan alasan.
  4. Hak Kiriman yang Tidak Dapat Diselesaikan: Syarikat berhak menjual/melupuskan/mengembalikan barang yang tidak dapat dihantar, atau tidak dituntut atau tidak diterima oleh penerima barang selepas 30 hari maksimum dari tarikh pemberitahuan diberikan kepada pengirim bahawa penghantaran gagal. Segala komunikasi atau surat-menyurat dari Syarikat untuk memaklumkan bahawa barang tidak dapat diserahkan adalah bukti muktamad dari fakta tersebut. Semua caj dan perbelanjaan yang timbul berkaitan dengan penjualan, pelupusan atau pengembalian barang harus dibayar oleh pelanggan. Tiada nilai baki yang akan dibayar kepada pelanggan.
  5. Liabiliti Syarikat: Syarikat bertanggungjawab untuk menangani semua barangan dengan berhati-hati semasa ia berada dalam jagaan dan kawalan. Ini tertakluk pada klausa (D 5) dan (D 6) di mana Syarikat akan memberi ganti rugi kepada pelanggan untuk kiriman barang yang rosak atau hilang apabila ia disebabkan oleh kelalaian Syarikat semasa pengiriman tersebut berada dalam jagaannya.
  6. Tiada Liabiliti Atas Kerugian: Syarikat tidak bertanggungjawab untuk membayar pampasan atas apa-apa jenis kerugian. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan yang ditanggung oleh pelanggan disebabkan oleh kelewatan ketika penghantaran yang berada di luar kawalan Syarikat.
  7. Takat Liabiliti: Berkenaan dengan pampasan Syarikat untuk kiriman barang yang rosak atau hilang seperti yang diperuntukkan dalam klausa (D 4) di atas. Ia terhad kepada kos penggantian yang lebih rendah atau RM200.00 setiap Nota Konsainan. Walaupun demikian, Syarikat tidak berkewajiban untuk memberikan pampasan sekiranya pelanggan mempunyai jumlah tertunggak yang masih belum dibayar kepada Syarikat.
  8. Barang Tanpa Pampasan: Syarikat tidak bertanggungjawab untuk membayar pampasan bagi sebarang kehilangan dan kerosakan barang yang termasuk di bawah barang Larangan jika pelanggan masih meneruskan penghantaran.
  9. Prosedur Tuntutan: Segala tuntutan yang dibuat terhadap Syarikat mesti diberitahu secara bertulis ke pejabat Syarikat dalam masa 24 jam dari hari pengiriman harus sampai ke tempat yang hendak dihantar.
  10. Lain-lain: Syarikat di sini bertindak sebagai ejen untuk pelanggannya ketika penghantaran barang. Tanpa menjejaskan hak subrogasi amnya di bawah ini, Syarikat berhak mendapatkan pampasan daripada pengangkutan atas kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang ditanggung oleh pelanggan atau /dan syarikat.
 5. Tanggungjawab Pelanggan
  1. Ketidakpatuhan: Pelanggan perlu bertanggungjawab untuk semua kerugian, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul akibat kegagalannya untuk mematuhi tanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini atau akibat dari kecuaiannya.
  2. Pelanggan Gagal Membuat Bayaran: Pelanggan mengakui bahawa Syarikat terlibat dalam perniagaan pengangkutan barang dan bersetuju untuk menghormati dan membayar Syarikat mengikut syarat pembayaran yang dipersetujui. Sekiranya pelanggan gagal membayar, Syarikat berhak untuk menangguhkan semua perkhidmatan, menyimpan semua kiriman dalam jagaannya dan mengambil semua tindakan lain yang diperlukan untuk mendapatkan kembali pembayaran yang tertunggak.
  3. Penerima Gagal Membuat Bayaran: Sekiranya pelanggan memerintahkan bahawa penerima bertanggungjawab untuk membayar kos penghantaran atau cukai, maka pelanggan akan bertanggungjawab atas pembayaran tersebut sekiranya penerima tidak mahu membuat pembayaran.
  4. Kompaun dan Penalti: Syarikat tidak bertanggungjawab atas sebarang denda, kehilangan atau kerosakan barang kiriman sekiranya barang disekat oleh kastam atau pihak berkuasa yang berkaitan dan pelanggan bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Syarikat atas segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan.
  5. Pembungkusan: Pengirim bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kiriman dibungkus dengan betul dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan disebabkan oleh pembungkusan yang tidak menepati garis panduan. Syarikat boleh melakukan pembungkusan tambahan yang difikirkan perlu untuk membolehkan penghantaran barang dan kos yang berkaitan dengan perkhidmatan pembungkusan ini akan ditanggung oleh pengirim. Walaupun begitu, Syarikat TIDAK menjamin bahawa:
   1. Ia mesti memeriksa kesesuaian pembungkusan setiap barang; dan
   2. Walaupun kiriman telah dibungkus semula, ia akan tiba dan dihantar dengan baik.
  6. Penyediaan Nota Konsainan: Pelanggan mesti memastikan semua maklumat penghantaran termasuk alamat dan nombor telefon yang diberikan pada Nota Konsainan adalah betul dan lengkap, tulisan yang boleh dibaca untuk membolehkan penghantaran dilakukan dengan cepat. Maklumat salah atau tidak mencukupi yang diberikan boleh menyebabkan konsainan dikenakan caj beberapa kali dan kelewatan penghantaran.
 6. Pengisytiharan
  1. Pihak ("Pihak yang Terlibat") tidak bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajipan di bawah Kontrak ini yang disebabkan oleh: -
   1. Ujian musibah dari Tuhan;
   2. Perang, rusuhan, pemberontakan, vandalisme, atau sabotaj;;
   3. Mogok, larangan, had kerja atau gangguan industri lain;
   4. Undang-undang, peraturan mana-mana kerajaan, agensi kerajaan dan eksekutif atau tindakan umum atau tertentu; atau
   5. Gangguan kemudahan pengangkutan atau infrastruktur atau perkhidmatan awam yang lain.
  2. Pihak yang terlibat harus memberitahu Pihak lain secepat mungkin tentang kemungkinan penundaan atau kegagalan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebut dalam Klausa (E 3) ("Peristiwa")
  3. Pindaan / Variasi / Penambahan/
   Tidak ada pindaan atau perubahan / penambahan pada ketentuan perjanjian ini yang akan mengikat pelanggan melainkan secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  4. Undang-Undang dan Kehakiman
   Undang-undang ini mengikut Undang-Undang Malaysia.
 7. Pembayaran
  1. Pembayaran mesti dibuat melalui pemindahan dalam talian ke dalam Akaun Bank Hong Leong kami (TUUDI 3PL SDN BHD - 04501004680).
 8. Pembatalan & Bayaran Balik
  1. Anda boleh membatalkan pesanan sebelum penunggang kami menerima pesanan kerja. Jumlah keseluruhan pesanan anda akan dikembalikan ke dalam Kredit Tuudi Anda. Bagaimanapun, pesanan tidak dapat dibatalkan setelah bungkusan itu diterima oleh penunggang (Status dapat diperiksa melalui sistem pengesanan Tuudi). Semua pembatalan akan diserahkan kepada bahagian Kewangan untuk pembayaran balik dan proses akan dilakukan dalam masa 5 hari bekerja.
 9. Bayaran Balik Kredit Topup
  1. Semua kredit topup akan dikembalikan sekiranya diluluskan oleh bahagian Kewangan.
  2. RM25 akan dikenakan sebagai kos pemprosesan dan proses akan memakan masa 30 hari bekerja.
  3. Bonus kredit akan ditolak berdasarkan urus niaga kredit tambahan.
  4. Sila maklumkan kepada kami dengan menghantar emel ke [email protected] / +6011-51001133
 10. Perlindungan Bungkusan (INSURANS)
  1. Pengirim amat disyorkan untuk membeli Perlindungan Bungkusan jika nilai barangan melebihi had maksimum amaun pampasan yang disediakan oleh syarikat. Jika pengirim tidak menginsuranskan bungkusannya, sekiranya keseluruhan bungkusan atau mana-mana bahagian telah hilang atau rosak semasa pengangkutan, pampasan hendaklah berdasarkan Klausa D(7)- liabiliti terhad.
  2. Sebagai tambahan kepada Syarat dan kepada semua syarat lain yang disenaraikan dalam Terma dan Syarat (mana yang berkenaan), perkara berikut akan menjadi sebahagian daripada perjanjian dan/atau berfungsi sebagai notis kepada Pengirim:-
  3. Pengirim boleh membeli Perlindungan Bungkusan daripada TUUDI untuk menginsuranskan barangannya sendiri pada kadar 1.0% daripada kos atau nilai sebenar bungkusan. Had perlindungan maksimum insurans hendaklah dihadkan pada RM5,000.
  4. Pengirim bertanggungjawab untuk memastikan Perlindungan Bungkusan dibeli untuk mengepos sebarang barang dengan nilai yang betul seperti dalam invois pembelian.
  5. Tiada kewajipan daripada TUUDI untuk mengesyorkan penghantaran untuk diinsuranskan dan Pengirim, atas risiko Pengirim sendiri, hendaklah mendapatkan perlindungan insurans tambahan dengan kos sendiri.
  6. Pengirim yang membeli Perlindungan Bungkusan oleh TUUDI mesti mengisytiharkan kandungan dan nilai barang yang diinsuranskan dengan lengkap dan tepat. TUUDI tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan atau caj pengangkutan atau sebarang kos lain untuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kenyataan palsu, salah nyata, tidak konsisten, mengelirukan, menyalahi undang-undang, tidak lengkap dan/atau rumit.
  7. Tiada lagi Perlindungan Bungkusan boleh dibeli atau diterima selepas pembayaran penuh kos penghantaran atau setelah penghantaran dimulakan. TUUDI akan membayar balik hanya caj fi untuk Perlindungan Bungkusan (yuran insurans) sekiranya bungkusan tertentu tidak boleh diinsuranskan dan/atau berada di luar skop perlindungan insurans seperti yang disediakan oleh syarikat insurans atau sekiranya yuran insurans tersebut diterima secara sengaja atau tidak sengaja oleh TUUDI.
  8. Perlindungan insurans yang diperoleh itu tidak berfungsi sebagai jaminan bahawa penghantaran adalah bebas daripada kerosakan atau jaminan pampasan; perlindungan insurans tersebut hanya akan mempengaruhi / mengubah jumlah pampasan.
  9. Jika Pengirim mempunyai penghantaran yang sangat sensitif terhadap masa; kehilangan atau kelewatan yang boleh mengakibatkan kerosakan berbangkit; atau memerlukan amaun diinsuranskan yang lebih tinggi, pengirim hendaklah menghubungi ejen insurans atau brokernya sendiri untuk menginsuranskan terhadap risiko sedemikian, kerana TUUDI tidak menyediakan Perlindungan Bungkusan untuk liabiliti tersebut.
  10. TUUDI tidak akan bertanggungjawab ke atas tuntutan insurans jika nilai barangan sebenar bercanggah dengan nilai yang diisytiharkan. Sekiranya berlaku perkara di atas, Syarikat akan membayar pampasan mengikut nilai sebenar, nilai pasaran atau nilai yang diinsuranskan, mengikut mana-mana yang lebih rendah dalam jumlah. Sebarang kerosakan sebahagian atau kehilangan sebahagian kepada kandungan yang diinsuranskan, hendaklah dibayar pampasan sebahagiannya. Amaun pampasan akhir ditentukan oleh TUUDI dan/atau oleh penanggung insurans TUUDI mengikut budi bicara mutlaknya.
 11. Barangan Terlarang
  1. Kami tidak akan menerima barang terlarang seperti:
   • Gas, piroteknik, senjata dan peluru, bahan mudah terbakar atau menghakis, toksik, bahan letupan, pengoksidaan atau radioaktif atau sebarang barang berbahaya, atau barang yang menyalahi undang-undang yang mungkin menyebabkan kerosakan.
   • Wang tunai, ubat terlarang, cecair, bahan makanan, barang yang mudah rosak, duit syiling, atau tanaman atau biji benih dan berkaitan.
   • Segala barang bernilai tinggi termasuk barang kemas, barang kemas, bon, sekuriti, setem dan barang antik.
   • Semua jenis haiwan.
 12. Proses Aduan
  Bagaimana saya mahu membuat aduan?
  1. Adakah anda tahu?
   Kami telah meningkatkan perkhidmatan penjejakan kami di mana anda kini dapat mengalihkan bungkusan anda ketika dihantar untuk penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan pengalihan kami
   Sekiranya bungkusan anda telah dihantar dan anda memerlukan lebih banyak maklumat mengenainya, kami menawarkan perkhidmatan berikut *;
   • Maklumat penjejakan terperinci
   • Foto dan peta di mana bungkusan anda dihantar
   • Nama dan tandatangan orang yang mengambil barang kiriman
   • Pemberitahuan emel bagi pengesahan penghantaran, termasuk semua perkara di atas
   Sila lawati laman penjejakan kami di www.tuudi.my my untuk mendapatkan maklumat di atas.
  2. Bagaimana saya mahu membuat aduan?
   Anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan kami jam 09:00am hingga 18:00pm dari Isnin hingga Jumaat di +6011-51001133. Prosedur aduan di bawah memperincikan bagaimana aduan anda akan ditangani oleh pasukan Khidmat pelanggan kami.
  3. Kepada siapa harus saya membuat aduan?
   Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan TUUDI dan perkhidmatan yang kami sediakan, anda harus menghubungi Bahagian Perkhidmatan Pelanggan kami terlebih dahulu. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan tindak balas yang anda terima dan ingin membuat aduan, Bahagian Perhubungan Pelanggan kami bersedia untuk menyiasat aduan anda dengan lebih lanjut.
  4. Apa yang harus saya lakukan setelah saya membuat aduan?
   Khidmat pelanggan kami akan segera memaklumkan kepada anda setelah menerima setiap aduan yang dikirimkan. Keluhan anda kemudian akan disiasat oleh Bahgaian Perhubungan Pelanggan kami. Sekiranya kami dapat menyelesaikan aduan dengan segera, kami akan menghubungi anda untuk mendapatkan maklum balas terakhir. Sekiranya kami perlu menyiasat aduan anda dengan lebih lanjut, kami akan memberitahu anda tentang perkembangannya sehingga penyelesaian telah dicapai dan memberikan maklum balas terakhir.
  5. Bagaimana jika saya tidak berpuas hati dengan penyelesaian aduan saya?
   Anda boleh mengemukakan rayuan terakhir dan ia akan disemak oleh Pengurus Perhubungan Pelanggan kami. Maklum balas akan diberi dalam masa 5 hari bekerja dan mereka akan memberi nasihat sama ada keputusan sebelumnya telah muktamad atau boleh disiasat semula.
  6. Apa yang kami lakukan dengan data aduan?
   Kami menghargai masa anda untuk menghubungi kami dan membuat aduan. Ini kerana dapat memberi kami peluang untuk memperbaiki segala masalah yang mungkin anda hadapi. Maklum balas anda mengenai perkhidmatan kami sangat penting dan kami sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang kami berikan kepada pelanggan kami.
 13. Hantar Aduan
  Sekiranya anda telah menghubungi Khidmat Pelanggan kami, sila hantarkan butir-butir aduan anda ke [email protected] dan berikan nombor tracking serta nombor telefon bagi memastikan aduan dapat diselesaikan segera.
  Perlu diingat jika bungkusan anda masih dalam rangkaian, ada baiknya anda menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan kami dan anda akan mendapat maklum balas dalam masa 24 jam.